Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dla pacjentów
Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.

Szanowny Pacjencie,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z.o.o.

KRS: 0000490721, REGON: 000293634, NIP: 1990111258

Adres: Moszna ul. Zamkowa 1A, 47-370 Zielina

Telefon: 77 466 84 18 w. 307, e-mail: ADO@ctn-moszna.pl;

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych –

Telefon: 77 466 84 18 w. 308, e-mail: IOD@ctn-moszna.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

W tym cele zdrowotne:

 • profilaktyka zdrowotna,
 • diagnoza medyczna i leczenie,
 • zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 • zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe pacjentów w imieniu Szpitala na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5) Pani/Pana dane osobowe są częścią dokumentacji medycznej, w z związku tym Szpital jest zobowiązany przechowywać dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 • dokumentacja medyczna - 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia - 30 lat, licząc od końca rok kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Obowiązek podania danych osobowych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych wynika z:

 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
  Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych.