Wskazania do leczenia

W Centrum Terapii Nerwic zajmujemy się leczeniem:

 • zaburzeń nastroju (w tym zaburzenia depresyjne)
 • zaburzeń nerwicowych
 • zespołów behawioralnych
 • zaburzeń osobowości i zachowania
 • zaburzeń psychicznych spowodowanych dysfunkcją mózgu i/lub chorobą somatyczną
 • innych zaburzeń psychicznych związanych z doświadczeniem choroby nowotworowej

Przeciwwskazaniem do leczenia w ośrodku jest:

 • współistnienie innych chorób somatycznych wymagających stałej opieki specjalistycznej
 • choroby zakaźne
 • stan odurzenia substancjami psychoaktywnymi w momencie przyjęcia
 • odmowa udziału w proponowanych procedurach leczniczych
 • jednoczesny pobyt w CTN osób blisko spokrewnionych
 • rażące naruszenie regulaminu w czasie wcześniejszych pobytów w CTN

Warunkiem przyjęcia do CTN jest:

 • ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie pacjenta (dotyczy pacjentów z NFZ)
 • skierowanie od lekarza psychiatry
 • aktualna opinia psychologiczna (dotyczy pacjentów z NFZ)
 • w przypadku współistnienia innych chorób – stabilny stan ogólny potwierdzony 
  w skierowaniu do CTN

Do wglądu:

 • karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • wyniki wcześniejszych badań np. laboratoryjnych, EKG