Pobyt refundowany przez NFZ

Procedura przyjęcia pacjenta z NFZ do Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.

(zobacz też: Zasady i tryb przyjęć​)

 1. Leczymy osoby pełnoletnie, które nie są ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie.
 2. Wymogiem formalnym przyjęcia do CTN na pobyt jest czytelnie wypełnione skierowanie od lekarza psychiatry z opisem dotychczasowego leczenia i uzasadnieniem celowości leczenia ( druk Mz – Ps7)

  Opinia psychologiczna nie jest formalnie wymagana, ale posiadanie jej znacznie przyspiesza proces przyjęcia na oddział CTN.(druk),

  Powyższe dokumenty należy złożyć do Komisji Kwalifikacyjnej CTN na adres:

  Centrum Terapii Nerwic
  w Mosznej Sp. z o.o.
  Moszna ul. Zamkowa 1A
  47 – 370 Zielina

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu - adres jak wyżej, pokój nr 6.  

poniedziałek - piątek, w godzinach 8:00-14:30

 1. Przyjęcie pacjentów odbywa się na podstawie wysłanych przez Komisję Kwalifikacyjną zawiadomień o terminie przyjęcia (wtorek, czwartek) oraz w uzasadnionych przypadkach w inne dni tygodnia.
 2. Przed przyjazdem prosimy o przesłanie pisemnego potwierdzenia przybycia w wyznaczonym terminie.
 3. Przy przyjęciu należy okazać:
  • dowód tożsamości ze zdjęciem
  • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego
  • dla osób korzystających ze zwolnienia lekarskiego wymagany jest numer NIP płatnika składek (zakładu pracy)
   Do wglądu:
   • karty informacyjne leczenia szpitalnego
   • wyniki wcześniejszych badań np. laboratoryjnych, EKG
 4. W przypadku posiadania przez pacjenta wszystkich wymaganych dokumentów następuje zapoznanie pacjenta z obowiązującym w CTN regulaminem.
 5. Czas oczekiwania na przyjęcie jest uzależniony od liczby oczekujących na załatwienie formalności pacjentów.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz dyżurny na podstawie badania i oceny stanu psychicznego pacjenta.
 7. Następuje przyjęcie do oddziału.

Przyjęcia do CTN Moszna ustala Komisja Kwalifikacyjna, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz charakter zaburzeń i wskazań terapeutycznych:

  • wyznaczony termin przyjęcia jest terminem obowiązującym do zgłoszenia się w CTN
  • nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie oznacza rezygnacje z leczenia
  • od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora CTN
  • decyzja Kwalifikacyjna Komisji, co do przyjęcia pacjenta do Mosznej jest decyzją wstępną