Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dla Pacjenta

Zasady i tryb przyjęć

Zasady i tryb weryfikacji skierowań lekarskich, przyjęć oraz odmów przyjęć pacjentów.
Przyjęcia planowane

W przypadku przyjęcia planowego, czyli z uzgodnionym wcześniej terminem oraz nazwą oddziału, pacjent powinien zgłosić się na Izbę Przyjęć, która czynna jest od poniedziałku do piątku.

 • przyjęcia na odddziały szpitalne odbywają się od 8:00 do 13:00
Skierowania

Przyjęcie do Spółki CTN odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego albo bez skierowania lekarskiego, o ile jest to dopuszczalne przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Celem ułatwienia procesu kwalifikacji pacjentów oraz zminimalizowania ryzyka odmowy przyjęcia w dniu zgłoszenia się do szpitala uprasza się o dostarczanie oceny/opinii psychologicznej w załączeniu do doręczanego do Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. skierowania. Wzór skierowania do szpitala i wzór opinii psychologicznej znajdziesz w zakładce : do pobrania. 

Skierowanie lekarskie jest weryfikowane:

 • pod względem formalnym – przez Sekcję Ruchu Chorych;
 • pod względem merytorycznym – przez Komisję Kwalifikacyjną.

​Świadczenia są udzielane wg. następującej kolejności:

 • pacjentom w stanie nagłym;
 • pacjentom uprawnionym do świadczeń „poza kolejnością”;
 • pacjentom z listy oczekujących według kolejności zgłoszeń, przy czym pacjenci w kategorii medycznej przypadek pilny powinni być obsłużeni przed tymi w kategorii medycznej przypadek stabilny.

Sekcja Ruchu Chorych niezwłocznie informuje w formie pisemnej pacjentów wpisanych na listę oczekujących o terminie zgłoszenia się do przyjęcia do Oddziałów Spółki CTN.

​Komisja Kwalifikacyjna

Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej należy:

 • ocena merytoryczna skierowań lekarskich
 • dokonywanie przyjęć pacjentów do Spółki CTN, w tym dokonywanie odmów przyjęć.
 1. Nadzór merytoryczny nad pracami Komisji Kwalifikacyjnej pełni Dyrektor ds. Medycznych.
 2. Przyjęcie pacjenta do Spółki CTN następuje na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej po stwierdzeniu wskazań do przyjęcia.
 3. Kwalifikacja pacjenta do Oddziałów Spółki CTN następuje na podstawie „Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10”:
  • Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych:
    • F 40-48 – zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
  • F 50-59 – zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi,
  • F 60-69 – zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych;
  • Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej:
  • F 32.0 – epizod depresji łagodnej,
  • F 33.0 – epizod depresyjny łagodny,
  • F 34.1 – dystymia,
  • F 34.8 – inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne),
  • F 38.0 – inne występujące pojedyncze zaburzenia nastroju (afektywne),
  • F 38.1 – inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne),
  • F 38.8 – inne określone zaburzenia nastroju (afektywne),
  • F 06.3 – organiczne zaburzenia nastroju (afektywne),
  • F 06.4 – organiczne zaburzenia lękowe,
  • F 06.6 – organiczna chwiejność afektywna (astenia),
  • F 07 – zaburzenia osobowości i zachowania spowodowana chorobą z uszkodzeniem mózgu.​
Odmowy przyjęć

W przypadku braku wskazań do przyjęcia pacjenta do Spółki CTN, Komisja Kwalifikacyjna odnotowuje w dokumentacji medycznej rodzaj udzielonej porady i uzasadnienie odmowy przyjęcia. Każda odmowa przejęcia podlega wpisowi do Księgi Odmów Przyjęć Spółki CTN.

Odmowa przyjęcia pacjenta do Spółki CTN może wynikać w szczególności z:

 • braku wskazań medycznych do przyjęcia;
 • braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Spółkę CTN, w szczególnych przypadkach, których nie można było stwierdzić na podstawie skierowania lekarskiego i dołączonej do niego dokumentacji medycznej.